بخش: اخبارهای آموزشی

۰

آشنایی با خدمات آموزشی نوین لاک پشت سبز در زمینه توانمندسازی فردی و سازمانی

 به نام خداوند جان و خرد برای بیشتر داشتن، باید نخست بیشتر دانست.گوته از تعداد مشتری‌های خود راضی هستید؟ برای افزایش مشتری‌هایتان چه برنامه‌ای دارید؟ چگونه مدیریتی را در سازمان خود پیاده کرده‌اید؟ چگونه...