برچسب: مهارت های زندگی

۰

شنونده خوب بودن

گوش دادن به قصد فهمیدن: گوش دادن خوب ، موقتا همسرتان را تشویق می‌کند که رهبر و پیشگام باشد و به طور خودجوش تمام حرفش را، بدون گوش دادن به قصد فهمیدن: گوش دادن...

۰

چگونه خشم دیگران را خاموش کنیم؟

اینکه دیگران را به آرامش دعوت کرده و عصبانیت آنها را از یادشان ببریم، هنر و قدرتی بزرگ است. در خیابان، فروشگاه بنگاه معاملات، صف خرید نان (!) و … بسیار دیده ایم که ناگهان...

۰

پنج هدف مهم در زندگی

هدف واژه ایست که مطالب بسیار درباره آن نوشته اند، گفته اند و خوانده ایم مجموعه کتابهای موفقیت و در سخن بزرگان یا در فرهنگ ها و ادیان مختلف دامنه وسیعی از مجموعه هدف...

۰

چگونه اجتماعی باشیم؟

منبع :‌ نا مشخص به تکلم به خموشی، به تبسم ، به نگاه می توان برد به هر شیوه ، دل آسان، ازمن کلیم کاشانی عالی ترین دستاورد انسان در دنیا ، ارتباط شخصیت...