بروشورهای آموزشی

بروشورهای زیر را می توانید دانلود کرده ، پرینت نمایید ودر جمع های دوستانه خود درباره آنها به گفتگو بنشینید.

( لازم به ذکر است که بعضی از بروشور ها نیاز به مطالعه مجدد و تصحیح دارد که متاسفانه فرصت آن پیش نیامده است . لطفا به این نکته در زمان استفاده از آنها توجه کنید )

صدای قلیان یادآور مرگ است

http://cdn.persiangig.com/preview/bHA6Dtwc9E/ghelian.pdf

دخانیات به هر شکل کشنده است

http://cdn.persiangig.com/preview/0KGnhk9Qgm/notobacco.pdf

جملات بزرگان

http://cdn.persiangig.com/preview/Vh1OA8YQQv/jomalat.pdf

برای بیشتر داشتن باید نخست بیشتر دانست

http://cdn.persiangig.com/preview/qzJcSochbn/javanan.pdf

ممنون کیسه پلاستیک نمی خواهم

http://cdn.persiangig.com/preview/Neq3Sbyxvi/no%20plastic.pdf

۱۳ فروردین روز آشتی با طبیعت

http://cdn.persiangig.com/preview/RUWNHOxeoC/noroz92.pdf

به کودکانمان دوستی با طبیعت را بیاموزیم

http://cdn.persiangig.com/preview/pAeQyDK4Et/koodak&Mohit%20zist.pdf

دوم اردیبهشت روز زمین

http://cdn.persiangig.com/preview/yDSUFDbjXd/zamin%20pak.pdf

شیوه های آموزش حفظ محیط زیست به کودکان

http://cdn.persiangig.com/preview/pAeQyDK4Et/koodak&Mohit%20zist.pdf

بازیافت، باز مصرف، کاهش مصرف 

http://cdn.persiangig.com/preview/ivdPS6chte/Bazyafr%20&%20Bazmasraf%20&%20Kahesh%20masraf.pdf.pdf

همه با هم می توانیم ایدز را مهار کنیم

http://cdn.persiangig.com/preview/LqjoxZvq29/aids.pdf

اهمیت رشد و تکامل خردسالان

http://cdn.persiangig.com/preview/r7R2ISsUV7/kodakan.pdf

پلاستیک چرا نه ؟ 

http://cdn.persiangig.com/preview/Neq3Sbyxvi/no%20plastic.pdf

مسئولیت پذیری اجتماعی

http://cdn.persiangig.com/preview/ZiE2cOMkKt/broshur1.pdf