بخش: آسیب های احتماعی

0

پیش‌روی جامعه به سوی طلاق عاطفی

طلاق عاطفی شکلی از رفتار میان همسران است که فقط از نظر فیزیکی در کنار هم حضور دارند. به گزارش باشگاه خبرنگاران، همسران در طلاق عاطفی از نظر اخلاقی و عاطفی جدا از هم...

0

تعریف آسیب های اجتماعی

مقدمه آسیبهای اجتماعی به عنوان اعمالی که هنجارهای جامعه را مورد تعرض قرار می دهد و نظام اجتماعی را تهدید می کنند در هر جامعه ای حائز اهمیت جدی هستند، رشد و تنوع آسیبها...