معرفی نهادهای مدنی فعال در زمینه کتاب و ترویج کتاب خوانی

مقام سازمان ملل خواستار مشارکت جوانان در مسائل تغییرات آب و هوایی شد