برنامه جدید سازمان ملل برای جلوگیری از انقراض گونه‌های گیاهی و جانوری

انسان‌بزرگ‌ترین تهدید محیط‌ زیست