بخش: مدیریت و رهبری

0

استرس شغلی شخصیت را تغییر می دهد

یک عصب‌شناس معتقد است که شغل‌های تحمیلی، فقدان ارتباطات مناسب انسانی و بی‌توجهی مدیران به شایستگی کارمندان می‌تواند در فرد احساس یاس و استرس ایجاد کند. به گزارش میگنا، حسن عشایری در گفت وگو...

0

مناقشه منافع

مناقشه منافع Conflict of Interest منبع: مدرسه پرتو یکی از موضوعات بسیار مهم در موفقیت یک سازمان خدمات اجتماعی در نظر گرفتن و طراحی یک سیاست مناقشه منافع است. در واقع سازمان خدمات اجتماعی...

0

اندیشه های کن بلانچارد

کن بلانچارد (KEN BLANCHARD ) اندیشمند بزرگ حوزه مدیریت‌، مقاطع مختلف دانشگاهی را تا دکترا در رشته های حکومت و فلسفه، جامعه شناسی، آموزش و رهبری در دانشگاه کرنل طی کرد. او هم اکنون...