بخش: مهارت های یادگیری

0

راه صحیح مطالعه

با توجه به درخواست های مکرر پزشکان ، دندانپزشکان ، داروسازان و دیگر همکاران گروه پزشکی در رابطه با راهنمایی ایشان برای مطالعه صحیح جهت آمادگی آزمون ما ( سایت پزشکان بدون مرز) برآن...