برچسب: آموزش فلسفه به کودکان

khabar.90.2.21as 0

راه‌کارهایی برای بحث فلسفی درباره کتاب “درخت بخشنده”

 پرسش ها از: توماس وارتنبرگ، ویراستار‌: جیم جانسن در داستان پسر جوان و درخت در “درخت بخشنده”ی “شل سیلور استاین”، موضوع ارتباط مناسبی که انسان‌ باید با طبیعت داشته باشد، مطرح شده است. در...