برچسب: احمد شاملو

0

سکوت سرشار از ناگفته‌هاست…

دلتنگیهای آدمی را باد ترانه‌یی می‌خواند، رویاهایش را آسمان پر ستاره نادیده می‌گیرد، و هر دانه‌ی برفی به اشکی نریخته می‌ماند. سکوت سرشار از سخنان ناگفته ا‌ست؛ از حرکات نا‌کرده، اعتراف به عشق‌های نهان...