برچسب: اعتیاد، طلاق، دختران فراری، كودكان ، زنانی بی سرپرست، كودك خیابانی،‌ زنان سرپرست خانوار، نیازمندان، زنان خیابانی،‌نزاع و درگیری ،‌سرقت، كارگر،‌ خودكشی،قتل،‌

0

تعریف آسیب های اجتماعی

مقدمه آسیبهای اجتماعی به عنوان اعمالی که هنجارهای جامعه را مورد تعرض قرار می دهد و نظام اجتماعی را تهدید می کنند در هر جامعه ای حائز اهمیت جدی هستند، رشد و تنوع آسیبها...