خلاصه ای از جلسه گپ و گفت شهریار امین – متخصص فن آوری اطلاعات، با دانش آموختگان مدرسه پرتو