برچسب: بیماری های قارچی

0

عفونت کاندیدایی مهبل

عفونت کاندیدایی مهبل از شایع ترین عفونت های دستگاه تناسلی می باشد . کاندیدا آلبیکانس در راست روده احتمال تجمع کاندیدا در مهبل را فراهم می سازد و بالعکس .عوامل مربوط به پاتوژن :...