برچسب: تنبلی

0

شما تنبل یا افسرده هستید؟

منبع: نامشخص امروز، همان فردایی ست که دیروز، منتظرش بودید! شاید برای اغلب ما پیش آمده که گاهی وقت ها کارهای مان را به تعویق می اندازیم یا در انجام آن ها، کوتاهی می...