برچسب: توسعه پایدار

0

نقش زنان در فرآیند توسعه روستایی ایران

مقدمه :یکی از مسائلی که می بایست امروزه دولتها و حکومتهای دنیا بدان توجه نمایند بحث توسعة روستایی بخصوص در کشورهای توسعه نیافته است . در این کشورها به جهت عدم سیاستگذاری و برنامه...