گزارش زیست‌بوم از آخرین تلاش‌ها برای کاهش تغییرات آب و هوایی در برلین