برچسب: حقوق شهروندی ، شیراز، حفظ محیط زیست، احترام متقابل، جامعه مدنی، خدمت به جامعه، فعالیت های داوطلبانه ،‌

0

مفادی از منشور تعهد شهروندی مردم شیراز

بنام پروردگار یگانه شیراز شهر تلاش،امید و نشاطمفادی از منشور تعهد شهروندی مردم شیراز من به عنوان یک شهروند متعهد و با ایمان شیرازی برای ساختن شهری سالم تر و مترقی برای خود و...