برچسب: خلاقیت، نوآوری، نگاه نو، آموزش خلاقیت، تكنیك های خلاقیت، نبوغ و هوش،

0

معرفی کتاب در زمینه خلاقیت

استعدادها و مهارتهای خلاقیت و راههای آزمون و پرورش آن ، ترجمه:دکتر حسن قاسم زاده، انتشارات دنیای نو آینده خلاقیت و خلاقیت آینده ، ترجمه: دکتر حسن قاسم زاده، انتشارات ناهید تکنیک های خلاقیت...