برچسب: دکتر مهران کریمی

19

دریای عزیزمان دوسالش تمام شد

لحظه های زندگی مان رنگ و بوی خوش تری گرفت از یکم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و دو. وقتی ساعت حدود 11صبح دریا را برای بار نخست در آغوش گرفتم و در...