برچسب: روابط اجتماعی

0

چگونه اجتماعی باشیم؟

منبع :‌ نا مشخص به تکلم به خموشی، به تبسم ، به نگاه می توان برد به هر شیوه ، دل آسان، ازمن کلیم کاشانی عالی ترین دستاورد انسان در دنیا ، ارتباط شخصیت...