برچسب: سالمندان، بهداشت سالمندان، چكاب، آزماشگاه، بیماری هیا سالمندی،

0

انواع چکاپ ضروری برای افراد میانسال و سالمند

آزمایشات دوره ای و نیاز به انجام آنها بر اساس سن، جنس و سابقه خانوادگی بیماریها تعیین می شود. برخی معاینات، اندازه گیری و تست های آزمایشگاهی در تشخیص سریع مشکلات قابل درمان نقش...