برچسب: سلامت دانش آموزان ، مهرماه،‌مدرسه و دانش آموزان،‌ دکتر ٰ بهداشت مدارس

0

پیشنهادهای پزشکی به خانواده ها در آستانه باز شدن مدرسه ها

 چند روز بیشتر به آغاز سال تحصیلی جدید و باز شدن دوباره مدرسه ها نمانده است. پزشکان برای آغاز بهتر سال تجصیلی و رسیدگی بهتر به کودکان پیشنهادهایی دارند.  ایرج خسرو نیا رئیس جامعه...