برچسب: سوتعذیه

0

فقر رشد کودکان را به تاخیر می اندازد!

کودکانی که در خانواده هایی با درآمد اندک زاده می شوند، دیرتر از همسالان شان برای ورود به مدرسه آمادگی پیدا می کنند. بخشی از فرایند رشد شناختی، در کودکان، هنگامی رشد می کند...