برچسب: شنونده خوب بودن

0

شنونده خوب بودن

گوش دادن به قصد فهمیدن: گوش دادن خوب ، موقتا همسرتان را تشویق می‌کند که رهبر و پیشگام باشد و به طور خودجوش تمام حرفش را، بدون گوش دادن به قصد فهمیدن: گوش دادن...

0

چگونه اجتماعی باشیم؟

منبع :‌ نا مشخص به تکلم به خموشی، به تبسم ، به نگاه می توان برد به هر شیوه ، دل آسان، ازمن کلیم کاشانی عالی ترین دستاورد انسان در دنیا ، ارتباط شخصیت...