برچسب: فعالیت های بشر دوستانه، فقرزدایی،كودكان، مدرسه سازی، انسازمان جهانی غذای مریم، كشورهای فقیر، كمك هاینقدی، كمك های داوطلبانه، تغذیه كودكان، جنگ بوسنی؛ فعالیت داوطلبانه

0

مگنوس مک فارلین: ماهیگیری که دنیا را غذا داد

جنگ بوسنیدر سال ۱۹۹۲ مگنوس ۲۵ ساله و فرگوس ۲۷ ساله در اسکاتلند بودند که از تلویزیون اخبار مربوط به پناهندگان جنگ بوسنی را تماشا کردند.  حدودا ده سال قبل این دو برادر، که...