مقام سازمان ملل خواستار مشارکت جوانان در مسائل تغییرات آب و هوایی شد