برچسب: مسئولیت پذیر اجتماعی،روز کار داوطلبانه ،

0

شانزدهم اردیبهشت روز کار داوطلبانه

  مطلب زیر ایمیلی است ازمرکز ترویج حاکمیت و مسئولیت شرکتی دوستان گرامی   با توجه به اعلام علاقه مندی در روز کار داوطلبانه در 16 اردی بهشت 1392 لطفا فرم به پیوست با توجه به...