برچسب: مناقشه منافع

0

مثلث فساد: ساختنِ سازمانی سالم

افراد سه دسته هستند: درصد کمی از افراد، هر چقدر هم فرصت داشته باشند یا فشار اقتصادی بر آنها باشد، دچار فساد نمی‌شوند. درصد دیگری از افراد فاسد و دزد هستند و باید به...