برچسب: ورزش زنان، زنان، ورزش، ، دارچین، ،خانواده و ورزش، نوجوانان و ورزش، كودكان و ورزش، دیابت، پوکی استخوان، تغذیه سالم و ورزش، تناسب اندام وورزش

1

خانم های خانه داری که ورزش نمی کنند بخوانند

خانواده یکی از مهم ترین عناصر سازمان دهنده تفکرات گوناگون در جامعه، از جمله انگاره های آموزشی است و در نظام خانواده، نقش مادران به عنوان اصلی ترین عنصر انتقال اندیشه ها که با...