برچسب: کن بلانچارد

0

معرفی کتاب درزمینه مدیریت و رهبری

۱- مجموعه کتاب های مدیریت مشارکتی از کن بلانچارد  مدیر یک دقیقه‌ای ، گفتگو با مدیریت یک دقیقه‌ای، کاربرد مدیریت یک دقیقه‌ای، رهبری و مدیر یک دقیقه‌ای، عذر خواهی یک دقیقه‌ای، مدیر یک دقیقه‌ای...