برچسب: کودک

0

شادی یعنی

· داشتن لحظه های خوب و خوش با دیگران. · از زندگی خود لذت بردن. · شاد کردن دیگران با حرف ها و رفتارمان . · سهیم و شریک شدن در وسایل زندگی و...