برچسب: ‌شیرین احمدنیا،

0

اهمیت رابطه ی انسانی میان پزشک و بیمار و حمایت اجتماعی

در ترم جاری کلاسی دارم برای دانشجویان دکترای بهداشت باروری در دانشگاه علوم پزشکی تهران – محل ماموریت شغلی فعلی ام- تحت عنوان “جامعه شناسی بهداشت باروری”. تمام تلاش ما در این کلاس ها...