سازمان‌های غیر دولتی (مبانی و حیطه های عمل) ( قسمت اول)