بروشورهای آموزشی

بروشورهای زیر را می توانید دانلود کرده ، پرینت نمایید ودر جمع های دوستانه خود درباره آنها به گفتگو بنشینید.

صدای قلیان یادآور مرگ است

http://www.up.98ia.com/images/g9lssylv6b2nqh583at5.pdf

دخانیات به هر شکل کشنده است

http://www.up.98ia.com/images/sf0encm7iqtjgr7ygk.pdf

جملات بزرگان

http://www.up.98ia.com/images/4ietj1jr9dmqfkj4n82g.pdf

برای بیشتر داشتن باید نخست بیشتر دانست

http://www.up.98ia.com/images/ks4gaqgtqlb2s1x1ol7.pdf

ممنون کیسه پلاستیک نمی خواهم

http://www.up.98ia.com/images/vyp3wqid0dydob4xqdu9.pdf

13 فروردین روز آشتی با طبیعت

http://www.up.98ia.com/images/78j5uqrz3i8civo3aof.pdf

به کودکانمان دوستی با طبیعت را بیاموزیم

http://www.up3.98ia.com/images/bsosoqs7amvrncqu0kup.pdf

دوم اردیبهشت روز زمین

http://www.up.98ia.com/images/y24j0g6wn2e0p7hjepw.pdf

شیوه های آموزش حفظ محیط زیست به کودکان
 
 
بازیافت، باز مصرف، کاهش مصرف 
 
 همه با هم می توانیم ایدز را مهار کنیم
اهمیت رشد و تکامل خردسالان
 پلاستیک چرا نه ؟
 
همیشه شاد و موفق باشید.

دیدگاهتان را بنویسید