معرفی کتاب در زمینه خلاقیت

  • استعدادها و مهارتهای خلاقیت و راههای آزمون و پرورش آن ، ترجمه:دکتر حسن قاسم زاده، انتشارات دنیای نو
  • آینده خلاقیت و خلاقیت آینده ، ترجمه: دکتر حسن قاسم زاده، انتشارات ناهید
  • تکنیک های خلاقیت فردی و گروهی ، تالیف : جلیل صمدآقایی ، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی
  • آموزش کاربردی خلاقیت و حل خلاق مساله، ترجمه و تالیف : دکتر حسن قاسم زاده انتشارات قصیده سرا
  • پرورش استعداد همگانی ابداع و خلاقیت ، ترجمه: دکتر حسن قاسم زاده،انتشارات نیلوفر
  • شکوفایی خلاقیت ، ترجمه: دکتر حسن قاسم زاده و پروین عظیمی ، انتشارات دنیای نو
  • راه هنرمند (بازیابی خلاقیت) ، ترجمه : گیتی خوشدل ، نشر پیکان
  • ۱۰۱ تکنیک خلاقیت ، ترجمه : محمود احمد پور داریانی، انتشارات امیرکبیر
  • راه نبوغ ، ترجمه مهدی قراچه داغی ، نشر پیکان

دیدگاهتان را بنویسید