شادی یعنی

· داشتن لحظه های خوب و خوش با دیگران.

· از زندگی خود لذت بردن.

· شاد کردن دیگران با حرف ها و رفتارمان .

· سهیم و شریک شدن در وسایل زندگی و یا امکانات خود با دیگران.

· داشتن آرزوهای خوب برای دیگران.

· احساس خوبی از خود داشتن.

· توانایی دوست داشتن خود و دیگران.

· لذت بردن از زندگی.

· زندگی در زمان حال.

· تغییر های مثبت را تجربه کردن.

· از مشکلات درس گرفتن.

· کنترل بر احساسات ، رفتار و افکار خویشتن.

· برای صلح و دوستی دعا خواندن.

· فکر قویتر صلح را جایگزین فکر مخرب جنگ کردن.

· لبخند زدن.

· آماده بودن برای خدمت به دیگران.

· برای زندگی خویشتن برنامه ریزی کردن.

· تفکر و آگاهی .

· بخشیدن و فراموش کردن.

· خلاق بودن.

· احترام گذاشتن.

· ساده زندگی کردن .

· مهربان بودن.

· شادی خود را در شادی دیگران یافتن.

· همدلی کردن.

· مهمان نواز بودن.

· محاسن دیگران را دیدن.

· و…

دیدگاهتان را بنویسید